ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
                                        دل ما بهانه ات را گرفت و تو جفا کردی

شاید آن لحظه که دیدارت کردم
                                        آخرین بوسه ام را نثارت کردم

خیگول