امروز مثل هر روز به آینه نگاه کردم ، اما نگاه امروزم خیلی فرق داشت به جای اینکه ظاهر خودم رو ببینم دیدم که چقدر عوض شدم ،مثل این بود که یک لول از زندگیم گذشته بود و از الان وارد یک دنیای دیگه ای شدم ، از امروز باید رفتارم فرق کنه، نگاهم به زندگی ،به آدمای دور و برم ، به دنیام باید فرق کنه، چون واقعاً همه چیز رو یک جور دیگه می دیدم و جالبه که همه این چیز ها توی یک ثانیه اتفاق افتاد، حس قریبی نسبت به این مسئله دارم . از یک طرف از وضعیت پیش اومده خوشم نمی یاد از یک طرف یک خورده می ترسم که نکنه این بینش جدید بخواهد شادابی رو از من بگیره . دلم می خواد یک جوری پسش بزنم اما اون وقت احساس حقارت می کنم . امیدوارم توی چند روز آینده بدون اینکه درگیرش بشم بفهمم این تغییرات خوبه یا بد.