عشق

سوگ

معصومیت

جدایی

رنج

شفقت

دوستی

شکیبایی

غربت

نجات

دوستان

خدا

زندگی انتظار برای اتمام طوفان نیست

زندگی زیر باران رقصیدن است ....