سری بر سر بکوبم تا ببینه ؛ مبادا دیگری بر دل نشینه

نشانم خشم خود را بر دل یار ؛ بر او سازم که این کار است و این کار

 

حماقت معنی دیگر نداره ؛ خدا دونه که این دل بی قراره

 تو هم بر ریش مو شاید بخندی ؛ ولیکن آینه بودن قماره