"پشت سر هر مرد موفق یک زن موفق است" ، یعنی اینکه وقتی یک زن موفق را دیدیم باید دنبال یک مرد موفقتر از اون بگردیم و یا اینکه مردها همیشه از زنها موفقترند و یا اشاره غیر مستقیم به ارتباط پشت و جلو داره !! ؟