در شبان غم تنهايي خويش عابد چشم سخنگوي توام

من در اين تنهايي ، من در اين تيره شب جانفرسا

زائر ظلمت گيسوي توام