من اينجوريم

چندين بار به خود در گفتن اين عبارت که من اينجوريم توجه کرده ايم؟

از چه فرصتها و تجربياتی جالب با گفتن اين عبارت صرف نظر و دوری می کنيم؟

((شخصيت فعلی ما همان است که انتخاب کرده ايم.هرچند آدمی مخصوص و يگانه هستيم ولی در مجموع چون سنگ سخت نيستيم.ما بوجود آمده ايم تا فردی انعطافپذير کنجکاو ماجراجو و کاردان باشيم))

نگاهی داشته باشيم به مواردی که انتخاب يا از انها اجتناب می کنيم و محدوديتهايی که خودمان قائل می شويم.آيا مدت زيادی نيست که با تحمل اين چنين زندگی کرده ايم؟امروز وقت آن رسيده که معنی و مفهوم خود را گسترش دهيم.

وقتی که اقدامات حاصل مستقيم انتخاب ما باشند آنگاه قادر به انجامشان خواهيم بود

مراقب باشيم در سايه آرامش عذر و بهانه تراشی از گفتن من اينجوريم غرق نشويم از اين دام خارج شويم و رشد کنيم بسازيم عظمت بيافرينيم و يک زندگی سحرآميز و تمام وکمال برای خود ايجاد کنيم.

((هيچکس ديگری بهتر از خود ما برای اين کار بوجود نيامده است پس در عوض اينکه من تسليم و مطيع شخصيت محدود خود باشيم.مرزها را برداريم و زندگی را با تمام توان و امکاناتی که در اختيار داريم لمس کنيم))