پنجره را بگشای
بهار در راه است
چلچله ها می رسند
بنفشه ها می رویند
رودها می خروشند
و دامن وسیع زمین مزین به لاله و سبزه می گردد
چه همه زیبایی !
ولی زیبا تر از اینها می دانی چیست؟
انتظار بهار

چه زیبایند آنان که در وجودشان در انتظار بهار مانده اند


و می خواهند با تمام وجود آمدنش را احساس کنند و جشن بگیرند
آری آن بهاری زیبا تر است که از سویدای دل درکش کنی
نه از برگهای کاغذی تقویم از رسیدن آن با خبر شوی
و آن بهاراست که زیبایی را معنی میبخشد
همه چیز را زیبا میکند

حتی قلب مرا