کسی رو که دوست داری آزادش بگذار اگر قسمت تو بود برمی گرده و الا از اول قسمت تو نبوده است  برای چيزی که ميخواهی تلاش بکن حتی اگر به آن نرسی