و باز هم تنهايی
در آستانه رويش بنفشه ها
و رسيدن چلچله ها
نبايد غم به دل راه داد
شايد چلچله ای از آسمانها سخنم را بشنود و


من نيز شايد توان هم سخن بودن با او را در وجود خويش احساس کنم
پس منتظر می مانم