امشب ...
چقــــــدر دلم دوست داشت برای کسی بنویسد ...
چقــــــدر دلم دوست داشت برای کسی ببــارد ...
چقــــــدر کیفش می شد اگر ...
با کسی ... در کسی ... برای کسی ...
...
 
کسی نیست ... برای خودم می نویسم ...
کسی نیست ... برای خودم می بــارم ...
آخ! کسی نیست ...
با خودم ... در خودم ... برای خودم