عرفان و زندگی های متوالی
آيا تا به حال در برخورد با شخصی بدون اينکه زمان اجازه آشنايی با او زا بدهد ، احساس محبت و کششی عميق نسبت به او را در خود حس کرده ايد ؟
و يا بالعکس در برخورد اول بدون وجود دليلی برای رنجش ، در عمق وجودتان از شخصی خوشتان نيامده باشد ؟
آيا تا به حال از مکانی برای نخستين بار عبور کرده ايد که بسيار با آ‌ن مکان آشنا بوده باشيد و آن جا برايتان ياد آور هزاران قصه ای باشد که هيچ کدامشان در ذهنتان نيست و تنها احساسی متاثر از حضوری هر چند قديمی و کهنه از آن مکان با شما باقی مانده باشد ؟
مقوله ای را که می خواهم بيان کنم ، چيزی نيست جز فلسفه زندگی های متوالی .
عرفان از ريشه ع ر ف به معنای شناخت است . لذا اولين و مهم ترين قدم در اين وادی شناخت خود و راهی است که هدف از بودن را در آن بيابيم . اگر راه را ندانيم ، بی هدف هزاران هزار بيراهه را خواهيم رفت که نتيجه ای جز سردرگمی و از دست رفتن زمان و انرژی وجودمان ( روح + جسم )‌ نخواهد داشت .
در یک راه صحیح ابتدا و انتهای راه بايد مشخص باشد . (‌ از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ، به کجا می روم آخر ننمايی وطنم )‌ چرا که بدون وجود انتها هدفمند بودن راه زير سوال خواهد بود .
در راه سير کمال ، هدف و غايت نهايی رسيدن به کمال است . اما چگونه ؟
برميگردم به شناخت خود ،‌ اين شناخت ميسر نخواهد بود جز از راه کسب دانش و آگاهی و احاطه بر علم ،‌ علم بر من و نيروهای درونيم ،‌ گرايشها و تمايلاتم ،‌ نداها و فريادهای وجودم و ....
بايد خودمان را بشناسيم ،‌ هدف ايجاد توازن و تعادل است نه سرکوب يک سری اميال و نه تقويت سری ديگر .راه کمال در کسب توازن است . خيرالامور اوسطها . اين مقال بسيار وسيع تر از اين است که در اينجا بگنجد .
بر ميگردم به فلسفه سير کمال . در اين راه ،‌ برای کسب مدرک کمال ،‌ شخص لاگزير به گذراندن ۱۰۰۰واحد درسی است . يک نفر اين ۱۰۰۰ واحد را طی يک دو رکعت نماز می گذراند و به مقام والای کمال می رسد . ديکری طی يک دوره زندگی ، ديگری طی ده دوره و .....
خلاصه تا اين ۱۰۰۰ واحد سپری نشود شما نايل به کسب مدرک نخواهيد شد . اما برای گذراندن واحد ها چقدر زمان داريم ؟ آيا می توانيم هر قدر دلمان خواست بياييم و برويم تا بالاخره مدرکمان را بگيريم ؟‌ خير ،‌ زمان محدود است ،‌ به روايتی ۵۰۰۰۰ سال و به روايتی .....
لازم به ذکر است راه کمال با تناسخ کاملا متفاوت است . متاسفانه وقت من کوتاه است و گفتنی ها بسيار . اميدوارم در متنهای بعدی توضيحات جامعتری در راه شناخت اين فلسفه برای شما دوستان عزيز داشته باشم .