باسمه تعالي

در لحظاتي كه چون باد در گريزند...

در روزهاي كه پرهياهو و سراسيمه در گذرند....

عشق حقيقي و پايدار قلب تو را فتح خواهد كرد...

ولي فقط يكبار...

آنگاه كه نوبت تو فرا ميرسد

به سادگي آن را فرو مگذار ....

چون در چشم بهم زدني.....

عشق مي‌ميرد و بخت مي‌گريزد...

و ناقوس تنهايي در زواياي روحت طنين انداز مي‌گردد...

لحظه‌اي كه سرنوشت

در گوش تو نجوا مي‌كند...

و عشق در قلبت مي‌شكند....

ترديد مكن...

زيرا سرانجام....

ارزش آن را درخواهي يافت .

آنگاه كه عشق پايدار .... تنها يكبار

به تو روي مي‌آورد

(((فقط همين يكبار)))