خداوندا !!!

به وقت خلقت انسان کدامين کينه در جام وجودت بود ...


تو را با خاکی انسان به پاي خشم و نفرت بود...


که از گلخانه جسمش...


                                   گــــل احســـــاس...،


                                                              رويانـدي؟