به سوی من بيا

Come to me

تا تو را احساس کنم

I want to feel you

و دنيا خواهد ديد

And the world will see

داستان عشقی سوزان را

The story of burning love

که شعله‌اش در قلب من خواهد بود

Whit it's fair in my heart


شور عشق

 

به هنگام عاشقی گويی در دنيای شواليه ها و پرنسس ها سر می‌کند

When in love , he seems to live in the world of knights and princesses

قلبا عاشق است و در عشق پابرجاست

A true lover is and will always be