خدايا گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم چه بگويم چو بيايي غمم از دل برود

اين جمله رو مريم دوست خوبم برای من نوشت چون خيلی از اين جمله خوشم اومد با اجازه مريم نوشتمش تو خيگول کوچيک خودم ...