نه در حالت بمان  نه در جایت بمان  
همواره روحی مهاجر باش بسوی مبداَ   
بسوی آنجا که میتوانی انسان باشی   
بسوی آنجا که میتوانی جهاد کنی   
و بسوی آنجا که میتوانی از آنچه هستی و هستند فاصله بگیری   
واین رسالت دائمی توست
دکتر شريعتی 
because i have such a complete trust in you
چرا که به تو اطمينان کامل دارم 
in the past
در گذشته
i did not care how i treated people 
شيوه رفتار با مردم برايم بی ارزش بود 
now
حالا
i find that i have a new a sensitivity towards everyone
می بينم که نسبت به همه احساس تازه‌ای يافته ام
becuse my soft test emotionshave been awakened by you
 چرا که تو لطيف ترين احساس من را برانگيخته ای