سيه چشمی بکار عشق استاد

                  به من درس محبت ياد می‌داد

او مرا از ياد برد آخر

                  ولی من جز او عالمی بردم از ياد.