به سوي او
معبود خاموشم
.در خاموشي به سوي تو مي آيم
.سكوت ، ستايش من است
.سكوت، نيايش من است
،سكوت آيه هاي ستايشي است
.كه براي تو مي خوانم
،تو صداي سكوت را مي شنوي
.و پاسخ تو، سكوت است
سكوت ، سكوت ، سكوت