درد بی عشقی ز جانم برده طاقت

ور نه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم.

 

بلبل طبعم کنون باشد ز تنهايی خموش

نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم