همین حسی که دارم،

 حتی وقتی از تو دورم، تلخ و بیمارم، چقدر خوبه

همین بس که میدونم خوب خوبی،

 خواب خوابی، من که بیدارم، چقدر خوبه

همین بغضی که دارم،

همین ساز شکسته،

 دلیل از تو مردن از تو رفتن تا تو برگشتن، چقدر خوبه 
 

همین اشکی که غلطید، همین دستی که لرزید،

همین دردی که پیچید ازغم تو در صدای من، چقدر خوبه

چقدر خوبه که هستی اگه حتی بدِ بد،

 اگه حتی غریبه مثل سایه پا به پای من، چقدر خوبه

چه بی نوره ستاره همینکه تو بخندی،

چه بیرنگه اقاقی پیش لبهات وقت شکفتن، چقدر خوبه

همین حرفی که کم شد از لب من تا ترانه از تو پر باشه، چقدر خوبه

همین وزنی که گم شد تا دوباره عاشقانه از تو پر باشه، چقدر خوبه

===============================

وقتی متوجه يه مسئله ای ميشی

اونوقت تازه می فهمی که چقدر نمی دونی

======================

ماموريت ما در زندگي بي مشكل بودن نيست

بلكه با انگيزه زيستن است

 مهم نيست چگونه آغاز مي كنيم

مهم آن است كه چگونه به پايان مي رسانيم