انسان موثری باشيم ۴

موفقيت افراد بيش از ان که به ميزان هوش انها بستگی داشته باشد به نوع تفکر انها وابسته است

ذهن بر تخت خود نشسته است و می تواند در درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت برپا کند

زندگی کوتاهتر از ان است که دست کم گرفته شود

ايمان راسخ ذهن را بسوی يافتن راهها امکانات وچگونگی ها سوق ميدهدايمان شما به توانستن اعتماد ديگران را نيز به سوی شما جذب می کند

مسبب بسياری از شکستها بی اعتقادی عدم اطمينان گرايش ناخوداگاه به شکست و نداشتن رغبت چندان به پيروزی است

افراد ناموفق از يک بيماری به نام عذرتراشی رنج می برند که انديشه های انها را سرکوب می کند

اميد داشتن خود يک شروع است ولی برای به چنگ اوردن پيروزی بايد با عمل همراه گردد

/ 1 نظر / 9 بازدید
ashna

تفکر انسان ها نيز گاه سرچشمه از هوش انهاست.