انسان موثری باشيم

۱- چالش برای تحول:اگر می خواهيد به هدفهای مطلوب برسيد به هزينه ها و اشکالاتی که اين کار برايتان دارد توجه کنيد و منابع لازم را به خدمت بگيريد.

۲- تصميمات همگانی : در زندگی نيروهای محدود کننده ای وجود دارد که هر تصميم يا هر ابتکار جديد را با مشکل مواجه میسازد از ان جمله ۱-ميل شديد ۲- غرور و تظاهر ۳- اشتياق و بلند پروازی

اصول اعتدال ثبات و خويشتنداری برای کل زندگی انسان اساسی است بهترين راه زندگی شرافتمندانه  در اين دنيا اين است که به همان کسی که تظاهر می کنيم تبديل شويم.

  برداشتی که ما از خود داريم نه تنها روی نگرشها و رفتار ما بلکه همچنين روی برداشت ما از ديگران اثر می گذارد با اشخاص همانطور که هستند رفتار کنيد تا همانطور که هستند باقی بمانند با اشخاص همانطور که می توانند باشند يا بايد باشند رفتار کنيد تا به انچه می توانند يا بايد تبديل گردند

پنج گناه مطلق:

۱- ثروت بدون کار

۲-لذت بردن بدون رعايت وجدان

۳-دانش بدون منش

۴-مذهب بدون از  خود گذشتگی

۵- سياست بدون توجه به اصول

/ 2 نظر / 9 بازدید
پرپروک

احمد جان سلام...راهکار های مناسبی ارائه کرده بودی ...دل آرام باشی