هر کس به طريقی دل ما ميشکند
                                                     بيگانه جدا دوست جدا مشکند 
بيگانه اگر ميشکند حرفی نيست 
                                                     من در عجبم دوست چرا ميشکند

/ 0 نظر / 2 بازدید