انسان موثری باشيم (آخر)

من اينجوريم

چندين بار به خود در گفتن اين عبارت که من اينجوريم توجه کرده ايم؟

از چه فرصتها و تجربياتی جالب با گفتن اين عبارت صرف نظر و دوری می کنيم؟

((شخصيت فعلی ما همان است که انتخاب کرده ايم.هرچند آدمی مخصوص و يگانه هستيم ولی در مجموع چون سنگ سخت نيستيم.ما بوجود آمده ايم تا فردی انعطافپذير کنجکاو ماجراجو و کاردان باشيم))

نگاهی داشته باشيم به مواردی که انتخاب يا از انها اجتناب می کنيم و محدوديتهايی که خودمان قائل می شويم.آيا مدت زيادی نيست که با تحمل اين چنين زندگی کرده ايم؟امروز وقت آن رسيده که معنی و مفهوم خود را گسترش دهيم.

وقتی که اقدامات حاصل مستقيم انتخاب ما باشند آنگاه قادر به انجامشان خواهيم بود

مراقب باشيم در سايه آرامش عذر و بهانه تراشی از گفتن من اينجوريم غرق نشويم از اين دام خارج شويم و رشد کنيم بسازيم عظمت بيافرينيم و يک زندگی سحرآميز و تمام وکمال برای خود ايجاد کنيم.

((هيچکس ديگری بهتر از خود ما برای اين کار بوجود نيامده است پس در عوض اينکه من تسليم و مطيع شخصيت محدود خود باشيم.مرزها را برداريم و زندگی را با تمام توان و امکاناتی که در اختيار داريم لمس کنيم))

/ 1 نظر / 7 بازدید
Amoo Dream

سلام عمو. خوبی؟ عمو جون يه سری به ما بزن. خوشحال ميشيم. اگه دی جی مريم رو نداری دانلودش کن که اگه نکنی از کفت رفته. يه فيلتر شکن توپ هم واسه تون پيدا کرديم. روی عمو رو زمين نندازين. اميدوارم تو هم به جمع برادرزاده های من بپيوندی. منتظرتم. بای