جمعه

جمعه ي ساکت 

جمعه ي متروک

جمعه چون کوچه هاي کهنه ، غم انگيز

جمعه ي انديشه هاي تنبل بيمار

جمعه ي خميازه هاي موذي کشدار

جمعه ي بي انتظار

جمعه ي تسليم

خانه ي خالي

خانه ي دلگير

خانه ي در بسته بر هجوم جواني

خانه ي تنهايي و تفال و ترديد

خانه ي پرده ، کتاب ، گنجه ، تصاوير

آه ، چه آرام و پر غرور گذر داشت

زندگي من چو جويبار غريبي

در دل اين جمعه هاي ساکت متروک

در دل اين خانه هاي خالي دلگير

آه چه آرام و پر غرور گذر داشت...

/ 0 نظر / 10 بازدید