انسان موثری باشيم ۳

همه در جستجوی خوشبختی هستند اما خوشبختی هدف نيست خوشبختی نتيجه عمل کردن به کارهايی است که

دوستشان داريد و ارتباط صادقانه با ديگران است.

زندگی به تو هديه داده شده که خود معنايش را بيافرينی.

تو سزاوار خوشبختی هستی اما همچنين هر آنچه که در زندگی بپذيری سزاوارش هستی 

گاه رسيدن به درکی جديد نيازمند تحمل بحران است

کاستی هايت را بشناس اما نگذار بهانه ای برای دوست نداشتن خود به صورتی که هستی بشود .

هنگامی که از خطر کردن بهراسی زندانی کسی می شوی که از تو محافظت کند

اگر خودت باشی هرگز اسير دام نمی شوی تی اگر مرتکب اشتباه شوی در تصحيح ان ازادی

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

ولی ای کاش هيچ وقت کاری نکنيم که اين خوشبختيمون سبب رنج و ناراحتی کسی بشه

afsane

خوشبختی احساسی است که بايد انسان داشته باشد و برای هر شخص با طرز فکر و انديشه های انسانها متفاوت است