اي پرنده ي كوچك خوشبختي ،

اگر مي دانستم ديگر بر نخواهي گشت ،

بالهايت را مي چيدم تا آرزوي يك پرواز ديگر در دلت مي ماند.

عسل 6416

/ 1 نظر / 3 بازدید