تقديم به لی لی

وقتي تو آينه کسي رو به جز خودت ديدي بدون يه عاشقي...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

       وقتي با عجله و بدون اينکه چيزي بخوري از خونه رفتي بيرون بدون يه عاشقي...

 

        وقتي که پله ها رو چند تا چندتا رفتي پايين بدون يه عاشقي...

 

        وقتي تو خيابون آواز خوندي و رقصيدي بدون يه عاشقي...

 

       وقتي يه گل رز خريدي بدون اينکه بوش کني بدون يه عاشقي...

 

      وقتي روي صندلي پارک برعکس همه نشستي بدون يه عاشقي...

 

     وقتي يه گل رز رو بوييدي و دادي به کسي بدون يه عاشقي...

 

     وقتي با تمام وجودت گفتي دوست دارم بدون يه عاشقي...

 

     وقتي به خاطر يه سکه به همه رو انداختي بدون يه عاشقي...

 

     وقتي بهت گفت دوست داره بدون يه عاشقي...

 

    وقتي به اون فکر مي کني بدون يه عاشقي...

 

     وقتي باهات دعوا مي کنه و راحت دلت رو ميشکونه(جيرينگ)بدون که يه عاشقي...

 

     وقتي خيابون ها رو بدون اينکه بفهمي و بشماري طي کردي بدون بازم يه عاشقي...

 

         وقتي که دردو غصه هاتو بهش ميگي بدون يه عاشقي...

 

         وقتي ازش کمک مي خواي و بهت کمک مي کنه بدون يه عاشقي...

 

          وقتي روي همون صندلي مثل همه مي شيني بدون بازم يه عاشقي...

 

           وقتي اون گل رز رو نبوييده پر پر کردي بدون بازم يه عاشقي...

 

               وقتي که عکسش رو روي يه درخت پير کشيدي بدون يه عاشقي...

 

            وقتي به خودت دروغ ميگي که دوستش نداري بدون يه عاشقي...

 

            وقتي شام نخورده مي خوابي بدون به عاشقي...

 

           وقتي اون تنه ي درخت رو که عکسش رو روش کشيدي از بين بردي بدون يه عاشقي...

 

          وقتي پيشت گريه مي کنه و تو فقط نگاهش مي کني بدون يه عاشقي...

 

         وقتي تنها تو خونه مي موني تا به اون فکر کني بدون يه عاشقي...

 

         وقتي سعي مي کني از ذهنت پاکش کني و نمي توني بدون يه عاشقي...

 

        وقتي انتظار اومدنش  رو مي کشي بدون که يه عاشقي...

 

           وقتي با گريه مي خوابي بدون يه عاشقي...

Winter Fantasy

 

               ياد آن شب زير باران

 

                          كوچه اي تاريك و نمناك

 

              دستهايم سرد و خاموش

 

                 چشمهايت مست و بي باك

 

                                      گرم از هرم نگاهت

 

               مي شدم آرام آرام

 

                                    واي بر من !! مرغ قلبم

 

                                       باز هم افتاد در دام

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
goyande

مطب زيبايی بود راستی اگه بتونی اينهمه قشنگ معنيش کنی که حتما عاشقی

maryam

manm fekr mikonam ke vaghean asheghi amma,,,asheghe yekrangi asheghe lotfo safa asheghe har chi ke hast......